FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accomodatie  Aantal vragen: 4
 Bar  Aantal vragen: 4
 Bedrijvenhockey  Aantal vragen: 1
 Clubkleding  Aantal vragen: 4
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 Evenementen  Aantal vragen: 2
 Financiën  Aantal vragen: 11
 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen en 2e hands kleding  Aantal vragen: 1
 Hockey met een lichamelijke beperking  Aantal vragen: 3
 Hockeyen  Aantal vragen: 5
 Inschrijfvoorwaarden  Aantal vragen: 1
 Jeugdcommissie  Aantal vragen: 1
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 5
 Materialen  Aantal vragen: 1
 Minicommissie  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Proeftrainingen  Aantal vragen: 2
 Recreantenhockey  Aantal vragen: 3
 Rookafspraken  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 5
 Sponsoring  Aantal vragen: 4
 Toernooien  Aantal vragen: 4
 Trainingen  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 2
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wedstrijdorganisatie  Aantal vragen: 2
 Zaalhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Financiën
a.Hoe hoog is de contributie bij MHCD? 
Voor een actueel overzicht van de contributies voor dit seizoen verwijzen wij u naar onze homepagina www.mhcd.nl. Daar kunt u onder de kop Hockey alles vinden over Leden en Lidmaatschap, waaronder de contributiegelden.
 
aa. Wat is het rekeningnummer van MHCD? 
Dat is rekeningnummer NL19 RABO 01126.80054, t.n.v. Mixed Hockey Club Drunen  
b.Wanneer geldt de gezinskorting? 
Onder een gezin wordt verstaan alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen. Vanaf het derde lid uit één gezin ontvangt men € 10,- korting.

Daarnaast wordt er een maximum contributie gehanteerd van € 700,= per gezin Uitwonende studenten en niet-spelende leden tellen niet mee bij het bepalen van het aantal gezinsleden in verband met de gezinskorting.
 
c.Krijg je als student korting op de contributie? 
Voor seniorleden, die het hele seizoen studerend (uitkering studie financiering) en uitwonend zijn (wonen in hun studieplaats), geldt een korting van € 25,-.
De studentenkorting wordt toegewezen als de penningmeester  in het bezit is van een kopie van het inschrijvingsbewijs van universiteit of hogeschool alsmede een kopie van het huurcontract. Deze kunt u mailen naar [email protected]

De korting wordt na ontvangst van de contributie terugbetaald in de maand maart.
Let op: studentenkorting dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd!
 
d.Kan ik de contributie in termijnen betalen? 
De contributie via automatische incasso wordt geheven in twee termijnen, te weten ieder verenigingsjaar in september en januari.
 
e.Vóór welke datum moet de contributie betaald zijn? 

Wanneer de contributie 4 weken na een incassoronde nog niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

 
f.Wat gebeurt er met mijn contributie als ik halverwege een seizoen stop met hockeyen? 
Niet afgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe seizoen, dus ook contributie voor het nieuwe seizoen. Men gaat het lidmaatschap steeds aan voor de duur van één jaar, bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. 
g.Ben ik via MHCD verzekerd voor ongevallen tijdens het hockeyen?  
MHCD heeft voor alle leden van de vereniging een collectieve sportongevallen verzekering afgesloten die dekking geeft voor "alle activiteiten de hockeysport betreffende", alsmede tijdens het rechtstreeks gaan en komen van de plaats van deze activiteit, één en ander mits georganiseerd door of ten behoeve van of op initiatief van de vereniging of organisatie/ sportbond waarbij de vereniging is aangesloten en in verband staande met de tak van sport welke door de verzekeringnemer wordt beoefend. De verzekering draagt een aanvullend karakter, d.w.z.: indien men elders is verzekerd voor bepaalde kosten dan komt alleen die schade, voor zover onder deze polis gedekt, voor vergoeding in aanmerking welke het bedrag te boven gaat waarvoor elders aanspraak zou kunnen worden gemaakt. Zie voor meer informatie www.sportverzekeringen.nl
h.Wat moet ik doen als ik aanspraak wil maken op de collectieve sportverzekering van MHCD? 
Dan dien je z.s.m., uiterlijk binnen 14 dagen na het ongeval, aangifte te doen van het ongeval via een formulier dat je kunt downloaden op www.sportverzekeringen.nl, 'schade melden'. Het ingevulde formulier dient zo snel mogelijk bij de penningmeester te worden ingeleverd voor ondertekening. De afwikkeling van de schadeclaim vindt verder plaats tussen verzekeraars van de getroffene(n). 
i.Wat doet de kascontrolecommissie? 
Deze commissie controleert minimaal eenmaal per jaar de juistheid van de financiële verslaglegging van MHCD.  
j. Waar vind ik een declaratieformulier? 
Commissieleden die iets willen declareren bij de penningmeester dienen gebruik te maken van het MHCD-declaratieformulier. Dit is te vinden door in te loggen op de site en dan onder "documenten", "algemeen".